وب کلیک

فریب مغز

۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷

فریب مغز (illusion) توسط اشیاء مبهم (Ambiguous Object)
این پیکان را اگر ۱۸۰ درجه بچرخانید همچنان سمت رهست را نشان می‌دهد.

مبدع این طرح‌ها یک ژاپنی به نام Kokichi Sugihara از دانشگاه مجی (Meiji University) هست. موضوع اصلی کارهای ایشان طراحی اشیائی هست که از یک زاویه دید به شکل خاصی به نظر آیند و تصویر آن‌ها در آینه شکل هندسی دیگری باانجام گرفت.