وب کلیک

نحوه اخذ درس دانش خانواده و جمعیت در پیام نور

۲۴ بهمن ۱۳۹۶

PNUEB

نحوه اخذ درس دانش خانواده و جمعیت در پیام نور

انشجویان پیام نور در هر ترمی که باشند می توانند درس دانش خانواده و جمعیت را بگذرانند.

به نقل پایگاه رویدادی کتابخانه الکترونیکی  پیام نور (pnueb): دانشجویان پیام نور در هر ترمی که باشند می توانند درس دانش خانواده و جمعیت را بگذرانند.

درس ۲واحدی دانش خانواده و جمعیت درسی می باانجام گرفت که از سال تحصیلی ۹۳-۹۲ براساس مصوبه وزارت علوم جایگزین درس یک واحدی جمعیت و تنظیم خانواده انجام گرفته هست .

اگر مراکز پیام نور مدعی هستند که باید این درس را در ترم آخر یا سال آخر گذرانده شود اشتباه می کنند.حتی دفتر پلن ریزی پیام نور نیز قبلا این اشتباه راکـــرده بود و و آن را ابداًح کـــرد.

سوالات زیادی در مورد تعداد واحد این درس نیز مطرح می شود:

دانشجویانی که قبلا درس یک واحدی جمعیت و تنظیم خانواده را در هر ترمی که بودند و گذرانده اند دیگر نیازی نیست درس ۲ واحدی دانش خانواده و جمعیت را بگذرانند.

حیاتی:  این دسته از دانشجویان ۱ واحد از سرفصل جدید دروس عمومی کاهش پاس می کنند که برای آنها با همان یک واحد کاهش محاسبه می شود.

امتیاز دهید

۷ رای

‘);
return false;
}
if (EW_this.comment && !EW_hasValue(EW_this.comment, “TEXT”)) {
$(‘#commentsrequest’).html(‘

.لطفا متن پیام را وارد كنيد

‘);
return false;
}
var formData = {
‘name’: $(‘input[name=name]’).val(),
’email’: $(‘input[name=email]’).val(),
‘comment’: $(‘textarea[name=comment]’).val(),
‘g-recaptcha-response’: $(‘textarea[name=g-recaptcha-response]’).val(),
‘section’: $(‘input[name=section]’).val(),
‘item_id’: $(‘input[name=item_id]’).val(),
‘cource_id’: $(‘input[name=cource_id]’).val(),
};
$(‘#commentsrequest’).html(‘

در حال ارسال هشدارات ، لطفا شکیبا باشید….

‘);
// process the form
$.ajax({
type: ‘POST’, // define the type of HTTP verb we want to use (POST for our form)
url: ‘http://www.pnueb.com/account/save_comment’, // the url where we want to POST
data: formData, // our data object
dataType: ‘json’, // what type of data do we expect back from the server
encode: true
})
.done(function (data) {
// log data to the console so we can see
console.log(data);
$(‘#commentsrequest’).html(” “);
// here we will handle errors and validation messages
if (!data.success) {
// handle errors for name —————
if (data.errors.name) {
$(‘#commentsrequest’).append(‘

‘ + data.errors.name + ‘

‘); // add the actual error message under our input
$(‘input[name=name]’).focus();
}
// handle errors for email —————
if (data.errors.comment) {
$(‘#commentsrequest’).append(‘

‘ + data.errors.comment + ‘

‘); // add the actual error message under our input
}

if (data.errors.userCaptcha) {
/*$(‘#new_captcha’).prev().attr(‘src’, ‘http://www.pnueb.com/download/new_captcha?’ + Math.random());
$(‘input[name=userCaptcha]’).val(“”);
$(‘input[name=userCaptcha]’).focus();*/
$(‘#commentsrequest’).append(‘

‘ + data.errors.userCaptcha + ‘

‘); // add the actual error message under our input
}
} else {
// ALL GOOD! just show the success message!
EW_this.reset();
/*$(‘#new_captcha’).prev().attr(‘src’, ‘http://www.pnueb.com/download/new_captcha?’ + Math.random());
$(‘input[name=userCaptcha]’).val(“”);*/
$(‘#commentsrequest’).append(‘

‘ + data.message + ‘

‘);
}
});
// stop the form from submitting the normal way and refreshing the page
//window.event.preventDefault();
return false;
}

ارسال نظر