وب کلیک

کاهش منطقهیه دکتری دانشگاه پیام نور

۲۲ اسفند ۱۳۹۶

PNUEB

کاهش منطقهیه دکتری دانشگاه پیام نور

با توجه به بررسی های انجام انجام گرفته افزایش منطقهیه در بهمن ماه ۹۲ مبنی قانونی نداشت ،نسبت به کاهش و ابداًح جدول منطقهیه مقطع دکتری دانشگاه پیام نور اقدام انجام گرفت.

به نقل پایگاه رویدادی کتابخانه الکترونیکی  پیام نور (pnueb) :معاون اداری و مالی و عمرانی دانشگاه پیام نور در خصوص منطقهیه دوره دکتری برای ورودی های بهمن ماه ۹۲ و مهر ماه ۹۳ گفت: با توجه به بررسی های انجام انجام گرفته افزایش منطقهیه در بهمن ماه ۹۲ مبنی قانونی نداشت ،نسبت به کاهش و ابداًح جدول منطقهیه مقطع دکتری دانشگاه پیام نور اقدام انجام گرفت.

دکتر صدری افزود: منطقهیه دوره دکتری ورودی های بهمن ماه ۹۲ همانند منطقهیه مهر ماه همان سال و منطقهیه  پایانی دانشجویان دوره دکتری با ۲۵ درصد افزایش نسبت به منطقهیه سال ۹۲ در مهر ماه ۹۳ ابداًح انجام گرفت.

امتیاز دهید

۰ رای

‘);
return false;
}
if (EW_this.comment && !EW_hasValue(EW_this.comment, “TEXT”)) {
$(‘#commentsrequest’).html(‘

.لطفا متن پیام را وارد كنيد

‘);
return false;
}
var formData = {
‘name’: $(‘input[name=name]’).val(),
’email’: $(‘input[name=email]’).val(),
‘comment’: $(‘textarea[name=comment]’).val(),
‘g-recaptcha-response’: $(‘textarea[name=g-recaptcha-response]’).val(),
‘section’: $(‘input[name=section]’).val(),
‘item_id’: $(‘input[name=item_id]’).val(),
‘cource_id’: $(‘input[name=cource_id]’).val(),
};
$(‘#commentsrequest’).html(‘

در حال ارسال هشدارات ، لطفا شکیبا باشید….

‘);
// process the form
$.ajax({
type: ‘POST’, // define the type of HTTP verb we want to use (POST for our form)
url: ‘http://www.pnueb.com/account/save_comment’, // the url where we want to POST
data: formData, // our data object
dataType: ‘json’, // what type of data do we expect back from the server
encode: true
})
.done(function (data) {
// log data to the console so we can see
console.log(data);
$(‘#commentsrequest’).html(” “);
// here we will handle errors and validation messages
if (!data.success) {
// handle errors for name —————
if (data.errors.name) {
$(‘#commentsrequest’).append(‘

‘ + data.errors.name + ‘

‘); // add the actual error message under our input
$(‘input[name=name]’).focus();
}
// handle errors for email —————
if (data.errors.comment) {
$(‘#commentsrequest’).append(‘

‘ + data.errors.comment + ‘

‘); // add the actual error message under our input
}

if (data.errors.userCaptcha) {
/*$(‘#new_captcha’).prev().attr(‘src’, ‘http://www.pnueb.com/download/new_captcha?’ + Math.random());
$(‘input[name=userCaptcha]’).val(“”);
$(‘input[name=userCaptcha]’).focus();*/
$(‘#commentsrequest’).append(‘

‘ + data.errors.userCaptcha + ‘

‘); // add the actual error message under our input
}
} else {
// ALL GOOD! just show the success message!
EW_this.reset();
/*$(‘#new_captcha’).prev().attr(‘src’, ‘http://www.pnueb.com/download/new_captcha?’ + Math.random());
$(‘input[name=userCaptcha]’).val(“”);*/
$(‘#commentsrequest’).append(‘

‘ + data.message + ‘

‘);
}
});
// stop the form from submitting the normal way and refreshing the page
//window.event.preventDefault();
return false;
}

ارسال نظر